Účetnictví

Vedení  účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Záznamové povinnosti k dani z přidané hodnoty
 • Účetní závěrka – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha
 • Cestovní příkazy
 • Kniha jízd
 • Vystavování faktur – zasílání odběratelům
 • Sledování splatnosti faktur – upomínky
 • Archivace dokladů (kopírování, uskladnění)

Doklady přebíráme přímo u Vás, nebo jinde dle vzájemné dohody.

Daně

Zpracováváme daňová přiznání a zastupujeme klienty před finančním úřadem.

 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Silniční daň
 • Daň darovací
 • Daň z nemovitostí